On Intracultural Idiolectal Phrasemes Coined by a Politician from a Translational Perspective. A Case Study: Problem Areas in Translating Jarosław Kaczyński’s phraseology

  • Joanna Szerszunowicz The University Of Bialystok
Parole chiave: idiolect, phraseme, political discourse, translation

Abstract

The aim of the paper is to discuss intracultural idiolectal phrasemes coined by a politician from a translational perspective with a view to determining and highlighting potential problem areas. Their idiolectal nature and underrepresentation in bilingual lexicographic works pose linguo- cultural difficulties in the process of translation. In order to analyze the phenomenon of transferring a politician’s idiolectal phraseology into another linguo-cultural reality, a case study will be offered: this aspect will be discussed on the example of the problem areas in translating Polish phrasemes coined or popularized by Jarosław Kaczyński into English. The study will analyse chosen issues in order to emphasize the most important difficulties in the process of translation.

Downloads

I dati di download non sono ancora disponibili

Biografia autore

Joanna Szerszunowicz, The University Of Bialystok

Joanna Szerszunowicz, a graduate of Polish and English philology, holds a doctorate in Contrastive Linguistics, currently employed at the University of Bialystok as an Adjunct Professor, head of International Center for Phraseological and Paremiological Research based at the Philological Faculty of the University of Bialystok, the Intercontinental Dialogue on Phraseology series editor. Research interests: contrastive linguistics, stylistics, linguo-cultural linguistics, phraseology.

Riferimenti bibliografici

BAŃKOWSKA, Edyta (2003), “Z problematyki stylu”[On the style], in Bańkowska,Edyta / Mikołajczuk,Agnieszka (eds.), Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów,Warszawa, Książka i Wiedza, 50-78.

BRALCZYK, Jerzy (1990), “O języku Wałęsy”[On Wałęsa’s language], Teksty Drugie,4, 60-81.

CHLEBDA, Wojciech (2001), “O specyficzności ustalania ekwiwalentów przekładowych”[On the specificity of Establishing Translational Equivalents],inBalowski, Mieczysław / Chlebda,Wojciech (eds.), Frazeografia słowiańska. Księga pamiątkowa poświęcona prof. dr hab. Halinie A. Lilicz, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 295-302.

CHLEBDA, Wojciech (2005), Szkice o skrzydlatych słowach. Interpretacje lingwistyczne [Essays on winged words. Linguistic interpretations], Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

DIADECHKO, Ludmila (2010), “Winged words as a nation consolidation factor,”in Korhonen,Jarmo / Mieder,Wolfgang / Piirainen,Elisabeth / Piñel,Rosa (eds.), Phraseologie global – areal – regional. Akten der Konferenz EUROPHRAS 2008 vom 13.-16.8.2008 in Helsinki, Tübingen, Narr Verlag, 137-142.

FIEDLER, Sabine (2007), English Phraseology,Tübingen, Narr Verlag.

KĘPKA, Izabela (2017), “My naród – czyli kto? Kategoria my-oni w przemówieniach Jarosława Kaczyńskiego z okazji rocznic smoleńskich”[We the nation – i.e. who? The we-others category in Jarosław Kaczyński’s speeches on the occasion of the Smolensk anniversaries], Media. Biznes. Kultura,1-2, 119-129.

MCARTHUR, Thomas (ed.) (1996), The Oxford Companion to the English Language, Oxford, Oxford University Press.

PIECZYŃSKA-SULIK, Anna (2002), “Przekład – idiolekt – idiokultura”[Translation – idiolect – idioculture],in Lewicki,Roman (ed.), Przekład. Język. Kultura, Lublin, Wydawnictwo UMCS, 53–59.

PIIRAINEN, Elisabeth (2008), “Phraseology in a European framework: A cross-linguistic and cross-cultural research project on widespread idioms”, in Granger Sylviane / Meunier Fanny (eds.), Phraseology. An interdisciplinary perspective, Amsterdam / Philadelphia, John Benjamins, 243-258.

SZERSZUNOWICZ, Joanna (2008), “Decoding Phraseological Units as a Socio-Linguistic Problem (on the Example of Onomastic Idioms)”, in Susnienė,Dalia (ed.), Nation and Language: Modern Aspects of Socio-Linguistic Development. Proceedings of the 3rdInternational Conference, October 9-10, Kaunas, Technologija, 118-121.

SZERSZUNOWICZ, Joanna (2009), “On the Translation of Culture-Bound Phraseological Units”, in Yagi Katsumasa / Kanzaki Takaaki (eds.), Phraseology, Corpus Linguistics and Lexicography. Papers from Phraseology in Japan 2009, Nishinomiya, Kwansei Gakuin University Press, 215-234.

SZERSZUNOWICZ, Joanna (2011a.), “On intracultural ‘winged words’and their translation equivalence (based on Lech Wałęsa’s words)”, in Pamies,Antonio / Dobrovol’skij,Dmitrij (eds.), Linguo-Cultural Competence and Phraseological Motivation, Baltmannsweiler, Schneider Verlag, 381-391.

SZERSZUNOWICZ, Joanna (2011b), “O elementach idiolektu w przekładzie”[On idiolectal elements in translation], Język a Kultura, 22, 81-93.

SZERSZUNOWICZ, Joanna(2014), “Konotacje intrakulturowych skrzydlatych słów w przekładzie”[Connotations of winged words in translation], Studia Wschodniosłowiańskie, 14, 261-279.

SZERSZUNOWICZ, Joanna (2016a),Phraseological units describing political phenomena of national character in translation (on the example of Polish phraseological units coined after 1989), in Dal Maso,Elena / Navarro,Carmen (eds.), Gutta cavat lapidem. Indagini fraseologiche e paremiologiche, Verona, Universitas Studiorum, 444-459.

SZERSZUNOWICZ, Joanna (2016b), Wielowyrazowe jednostki lakunarne w perspektywie międzyjęzykowej [Multiword lacunary units from a cross-linguistic perspective], Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

ZDUNKIEWICZ-JEDYNAK, Dorota (2008), Wykłady ze stylistyki[Lectures on stylistics], Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

WALCZAK, Bogdan (1994), “Co to jest język polityki?”[Language of politics: What is it?], Język a Kultura, 15-20.

ZIMNY, Rafał / NOWAK, Paweł (2009) Słownik polszczyzny politycznej po roku 1989[A dictionary of political Polish after 1989], Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pubblicato
2019-12-14